PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “KAPA GLAVU ČUVA”

1. Organizator
Phaselus d.o.o., Srebrnjak 92b, 10000 Zareb, OIB: 81586544088 (dalje: Organizator) organizira nagradni natječaj na službenoj Facebook stranici @topsi.hr https://hr-hr.facebook.com/topsi.hr/

2. Opis nagradnog natječaja
Nagradni natječaj se organizira u promotivne svrhe Organizatora.
· Natječaj traje od 07.07.2023. do 14.07.2023. godine u 23:59 h.
· Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Facebook stranice @topsi.hr
· Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju u komentar napisati zašto baš oni trebaju Topsi kapu (sa slike) i kome bi od njihovih prijatelja još dobro došla.
· U natječaju će biti odabrana 1 pobjednik prema kriteriju najkreativnijeg odgovora.
· Dobitnik ili dobitnica će biti objavljen najkasnije 2 dana nakon završetka nagradnog natječaja na službenim stranicama Organizatora.

3. Pravila i ograničenja
· Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Facebooku s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.
· Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.
· Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.
· Korištenje bilo kakve vrste računalnog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu i funkcioniranje natječaja je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije sudionika iz daljnjeg sudjelovanja i/ili zabranu sudjelovanja u daljnjem natjecanju.

4. Fond nagrada
U okviru ovog natječaja predviđena je nagrada:
1 kapa s UV zaštitom

5. Isporuka nagrada
· Organizator će pobjedniku ili pobjednici dostaviti nagradu na adresu koju mu dostave nakon proglašenja.
· Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionikom koji je u natječaju osvojio nagradu.

6. Pitanja u vezi s natječajem
Sva pitanja u vezi s natječajem sudionici mogu postaviti putem društvenih mreža Organizatora.

7. Ostale odredbe
· Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.
· Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Phaselus.
· Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.
· Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.
· Komentiranjem fotografije u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatora u svrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.
· Organizator izjavljuje da je natječaj organiziran od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Facebooka. Facebook nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.
· Pravila se objavljuju na web stranici Organizatora http:// gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.
· Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva.
· Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika
Ova pravila stupaju na snagu 07. srpnja 2023.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “KAPA ZA KUPANJE” PHASELUS

1. Organizator
Phaselus d.o.o., Srebrnjak 92b, 10000 Zareb, OIB: 81586544088 (dalje: Organizator) organizira nagradni natječaj na službenoj Facebook stranici @topsi.hr https://hr-hr.facebook.com/topsi.hr/

2. Opis nagradnog natječaja
Nagradni natječaj se organizira u promotivne svrhe Organizatora.
· Natječaj traje od 09.06.2021. do 13.06.2021. godine u 23:59 h.
· Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Facebook stranice @topsi.hr
· Za sudjelovanje u natječaju, sudionici moraju u komentar napisati zašto baš oni trebaju Topsi kapu za kupanje i kome bi od njihovih prijatelja još dobro došla.
· U natječaju će biti odabran 1 pobjednik prema kriteriju najkreativnijeg odgovora.
· Dobitnik ili dobitnica će biti objavljen najkasnije 2 dana nakon završetka nagradnog natječaja na službenim stranicama Organizatora.

3. Pravila i ograničenja
· Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Facebooku s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.
· Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.
· Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.
· Korištenje bilo kakve vrste računalnog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu i funkcioniranje natječaja je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije sudionika iz daljnjeg sudjelovanja i/ili zabranu sudjelovanja u daljnjem natjecanju.

4. Fond nagrada
U okviru ovog natječaja predviđena je nagrada:
1 kapa za kupanje s UV zašitom

5. Isporuka nagrada
· Organizator će pobjedniku ili pobjednici dostaviti nagradu na adresu koju mu dostave nakon proglašenja.
· Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionikom koji je u natječaju osvojio nagradu.

6. Pitanja u vezi s natječajem
Sva pitanja u vezi s natječajem sudionici mogu postaviti putem društvenih mreža Organizatora.

7. Ostale odredbe
· Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.
· Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Phaselus.
· Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.
· Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.
· Komentiranjem fotografije u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatora u svrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.
· Organizator izjavljuje da je natječaj organiziran od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Facebooka. Facebook nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.
· Pravila se objavljuju na web stranici Organizatora http:// gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.
· Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva.
· Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika
Ova pravila stupaju na snagu 9. lipnja 2021.